-------------------------------------------------------------------------------------
BARBAKAN klub má 10 výročie

 

 

 


 
KLUB VYSIELA NA FREKVENCIÁCH:
CB (kanál 26) - 27,265 MHz     |     PMR (kanál 07) - 446,08125 MHz
 


CB BARBAKAN klub

VŠEOBECNÉ POVOLENIE Č. VPR - 02 / 2005

 Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 716/2004 Z.z. (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností,

vydáva
podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

všeobecné povolenie
 č. VPR – 02/2005

na prevádzkovanie občianskych rádiostaníc, t.j. vysielacích rádiových zariadení s malým výkonom, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 27 MHz (tzv. pásmo CB[i]), určených na rádiové spojenie fyzických alebo právnických osôb (ďalej len „prevádzkovatelia“).

Toto všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie ERC/DEC/(98)16[ii] a oprávňuje prevádzkovateľov prevádzkovať na území Slovenskej republiky občianske rádiostanice za týchto podmienok:

1)        Občianske rádiostanice môžu pracovať na frekvenciách (v kanáloch), uvedených v tabuľke:

Čísla kanálov a prevádzkové frekvencie pre občianske rádiostanice v pásme 27 MHz

Kanál č.

Nosná frekvencia (MHz)

Kanál č.

Nosná frekvencia (MHz)

Kanál č.

Nosná frekvencia (MHz)

1

26,965

21

27,215

70

26,855

2

26,975

22

27,225

71

26,865

3

26,985

23

27,255

72

26,875

4

27,005

24

27,235

73

26,885

5

27,015

25

27,245

74

26,895

6

27,025

26

27,265

75

26,905

7

27,035

27

27,275

76

26,915

8

27,055

28

27,285

77

26,925

9

27,065

29

27,295

78

26,935

10

27,075

30

27,305

79

26,945

11

27,085

31

27,315

80

26,955

12

27,105

32

27,325

-

 

13

27,115

33

27,335

-

 

14

27,125

34

27,345

-

 

15

27,135

35

27,355

-

 

16

27,155

36

27,365

-

 

17

27,165

37

27,375

-

 

18

27,175

38

27,385

-

 

19

27,185

39

27,395

-

 

20

27,205

40

27,405

-

 

 

2)        Vo frekvenčných kanáloch podľa bodu 1 je povolené vysielať telefóniu s frekvenčnou alebo fázovou moduláciou (trieda vysielania F3E, resp. G3E, ak ďalej nie je uvedené inak) s maximálnym vysokofrekvenčným výkonom koncového stupňa vysielača občianskej rádiostanice do 4 W. Technické vlastnosti týchto občianskych rádiostaníc musia byť v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 135, resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.

3)        Vysielanie s amplitúdovou moduláciou s dvomi postrannými pásmami (trieda vysielania A3E) je povolené do 31.12.2005, pričom maximálny vysokofrekvenčný výkon koncového stupňa vysielača občianskej rádiostanice nesmie prekročiť 1 W. Technické vlastnosti týchto občianskych rádiostaníc musia byť v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 433, resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.

4)        Občianske rádiostanice spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z.[iii]

5)        Vysielanie a príjem sa musí uskutočňovať na tom istom kanáli (simplexná prevádzka). Vysielať správy je povolené len formou otvorenej reči alebo prenosom digitálnych údajov. Pri nadväzovaní spojenia je možné používať zariadenia na vysielanie a príjem tónovej selektívnej voľby.

6)        Kanál č. 9 je vyhradený na prenos informácií so zvláštnou dôležitosťou (tiesňové volania, oznámenia trestných činov a pod.). Na prenos digitálnych údajov (druh vysielania F2D, F3D) sú určené kanály č. 24, 25, 76 a 77. Na prevádzku opakovačov sú určené kanály č. 3, 15 a 33. Kanál č. 1 sa odporúča využívať ako zvolávací kanál.

7)        K občianskym rádiostaniciam sa môžu pripojovať len také prídavné zariadenia, ktoré neovplyvnia ich základné technické vlastnosti (maximálny vysokofrekvenčný výkon, maximálny frekvenčný zdvih, maximálne nežiadúce vysokofrekvenčné vyžarovanie).

8)        Pri prevádzke občianskych rádiostaníc sa nesmú používať prídavné zosilňovače vysokofrekvenčného výkonu, utajovače hovorov a prevádzače.

9)        K občianskym rádiostaniciam, vybaveným konektorom na pripojenie externej antény, sa môžu pripojovať všetky typy antén okrem smerových antén so ziskom v horizontálnej rovine.

10)    Občianske rádiostanice sa môžu používať ako základňové alebo pohyblivé / prenosné stanice. Nesmú sa používať na palube lietadiel, ani ako lietadlové alebo letecké stanice.

11)    Občianske rádiostanice sa nesmú pripojovať priamo ani nepriamo na verejné elektronické komunikačné siete a nesmú sa používať na poskytovanie elektronických komunikačných služieb. Nesmú sa prevádzkovať v spojení s družicami.

12)    Na občianskych rádiostaniciach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti, zaručované výrobcom.

13)    Ak nedodržanie stanovených vlastností nastalo v dôsledku závady na rádiovom zarioadení, prevádzkovateľ je povinný rádiové zariadenie bezodkladne vyradiť z prevádzky až do odstránenia závady.

14)    Prevádzkovanie občianskych rádiostaníc pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

15)    Pri prenose digitálnych údajov sa na označenie vysielania použije postupnosť znakov v tvare SKAXXX, kde:

      -         SK je označenie Slovenskej republiky

      -         A je číslo, určujúce miesto trvalého pobytu (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba) prevádzkovateľa občianskej rádiostanice podľa tabuľky:

A

Kraj

A

Kraj

1

Bratislavský

5

Banskobystrický

2

Trnavský

6

Žilinský

3

Nitriansky

7

Košický

4

Trenčiansky

8

Prešovský

      -         Pre označenie uzlu a schránky je vyhradená číslica 0.
-
         Pre skúšobnú a testovaciu prevádzku je vyhradená číslica 9.
-
         XXX je vlastná identifikačná značka prevádzkovateľa zariadenia, odporúča sa použiť skratka jeho mena alebo priezviska

16)    Občianske rádiostanice, prevádzkované na základe tohto povolenia a označené značkou CEPT PR 27 X, sa môžu používať aj v zahraničí v krajinách, ktoré prijali odporúčanie T/R 20-09[iv]. Zoznam týchto krajín a im zodpovedajúce skratky X, označujúce krajinu, ktorá schválila typ občianskej rádiostanice na prevádzku, je uvedený v prílohe č. 1.

17)    Občianske rádiostanice, prevádzkované na základe tohto povolenia je možné používať v krajinách (príloha č. 2), ktoré uzavreli mnohostrannú dohodu o povolení krátkodobej prevádzky zariadení, na základe cirkulačnej karty, ktorú vydáva úrad na základe žiadosti vlastníka zariadenia do 31.12. 2005.

18)    Cudzí štátni príslušníci môžu doviezť a počas pobytu na území Slovenskej republiky na základe tohto povolenia prevádzkovať len občianske rádiostanice, ktoré sú vybavené uvedenou značkou CEPT PR 27 X, alebo ktorým bola vydaná cirkulačná karta. Týmto povolením nie sú dotknuté povinnosti, vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov (Colný zákon).

19)    Pri prevádzke občianskych rádiostaníc sa zakazuje vysielať správy, ktoré by mohli porušovať všeobecne záväzné právne predpisy, správy a relácie s povahou reklamného alebo rozhlasového vysielania a neslušné a vulgárne výrazy.

20)    Prevádzka občianskych rádiostaníc podľa tohto povolenia nemá zaručenú ochranu proti rušeniu spôsobenému inými elektronickými komunikačnými zariadeniami alebo službami prevádzkovanými podľa zákona

21)    Prevádzka občianskych rádiostaníc nesmie spôsobovať rušenie iných elektronických komunikačných zariadení alebo služieb, ktoré sú prevádzkované podľa zákona

22)    Prevádzkovatelia občianskych rádiostaníc majú pri využívaní povolených frekvenčných kanálov rovnaké práva. Na zabránenie vzájomného rušenia sú povinní prejavovať pri prevádzke rádiostaníc vzájomnú ohľaduplnosť a prípadné rušenie riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ rušenie vzniklo nedodržaním podmienok stanovených na prevádzku zariadenia, náklady na odstránenie rušenia nesie prevádzkovateľ tohto zariadenia, inak ich nesie prevádzkovateľ zariadenia, uvedeného do prevádzky neskôr

23)    Občianske rádiostanice a ich prevádzkovatelia podliehajú dohľadu podľa § 37 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

24)    Týmto povolením sa ruší všeobecné povolenie č. VPR – 1/2000 (č.r. 6945/2000), uverejnené vo vestníku Spravodajca MDPT SR, čiastka 6 z 15. decembra 2000

25)    Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu

V Bratislave 13.5. 2005
Ing. Milan Luknár
predseda

Príloha č. 1 ku všeobecnému povoleniu č. VPR – 02/2005
Prehľad krajín, ktoré prijali odporúčanie CEPT T/R 20-09[v]

Krajina

Skratka

Krajina

Skratka

Belgicko

B

Maďarsko

H

Bulharsko

BG

Nemecko

D

Česká republika

CZ

Nórsko

N

Dánsko

DK

Portugalsko

P

Estónsko

EST

Rakúsko

A

Fínsko

FI

Slovensko

SK

Francúzsko

F

Slovinsko

SVN

Holandsko

NL

Španielsko

E

Chorvátsko

HR

Švédsko

S

Írsko

IRL

Švajčiarsko

CH

Island

IS

Taliansko

I

Lichtenštajnsko

FL

Veľká Británia

GB

Lotyšsko

LIT

 

 

Príloha č. 2 ku všeobecnému povoleniu č. VPR – 02/2005

Skratka

Krajina

B

Belgicko

F

Francúzsko

D

Nemecko

FL

Lichtenštajnsko

P

Portugalsko

E

Španielsko

CH

Švajčiarsko

______________________________

[i] Citizens Band („občianske pásmo“).

[ii] Rozhodnutie Európskeho rádiokomunikačného výboru (ERC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) z 23. novembra 1998 o vyňatí zariadení CEPT PR-27 z režimu individuálneho povoľovania.

[iii] Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

[iv] Odporúčanie Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) č. T/R 20-09 (Chester 1990) „Rádiové zariadenia PR 27, určené na hlasovú rádiovú komunikáciu na krátke vzdialenosti v pásme 27 MHz“.

[v] Údaje ku 15. 10. 2004. Aktuálny zoznam je možné získať na internetovej stránke Európskeho rádiokomunikačného úradu (ERO) na adrese www.ero.dk.

 


AKTUÁLNE POČASIE


 


 
10 ROKOV
BARBAKAN KLUBU
Pri tejto príležitosti pozývame
na jesenné stretnutie členov.
--------------------
Tak ako to celé začalo, v roku 2004
na jesennom stretnutí DONOVALY,
tak sa po 10 rokoch stretneme opäť
na jesennom stretnutí DONOVALY.

Všetci ste pozvaní, tešíme sa na Vás!
--------------------
 
 

 


AKTUÁLNE


BARBAKAN OPAKOVAČ

BARBAKAN KLUB
BARBAKAN DISKUSIA

QSL LÍSTKY
ČO BY SI MAL VEDIEŤ

STRETNUTIE PLEŠE

POČASIE A PODMIENKY

KONTAKT

Slovenský CB Rádioklub